8/01/2005

Panatang Makabayan

Here's the revised version of the Panatang Makabayan...

Revised Panatang Makabayan

Iniibig ko ang Pilipinas,
aking lupang sinilangan,
tahanan ng aking lahi,
kinukupkop ako at tinutulungang
maging malakas, masipag at marangal.

Dahil mahal ko ang Pilipinas,
diringgin ko ang payo ng aking magulang,
susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
tutuparin ko ang tungkulin
ng mamamayang makabayan:
naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal
ng buong katapatan.

Iaalay ko ang aking buhay,
pangarap, pagsisikap
sa bansang Pilipinas.

1 comment:

Andrew said...

Hello cousin! Nice blog! Hehe. Mahal ko rin ang Pilipinas!!